POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI  www.ccjb.ro

 

Prezenta Politica de Confidentialitate are rolul de a va informa cu privire la modul in care prelucram si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand utilizati site-ul nostru www.ccjb.ro, precum si atunci cand interactionati in orice modalitate cu Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti (in continuare Colegiul sauOperatorul).

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu responsabilitate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea datelor, precum si transparenta prelucrărilor si respectarea drepturilor legitime ale persoanelor vizate.

 

 1. Informatii generale

 

Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Regina Maria nr. 64, sector 4, cod unic de inregistrare 16105968, reprezintă Operatorul, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit în continuare ”Regulamentul” sau ”GDPR”).

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

 

In functie de scopul prelucrarii, colectam mai multe tipuri de date de la și despre utilizatori, respectiv:

 1. date personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului/

e-mailului de contact), acestea fiind colectate in mod individual;

 1. b) date pe care le furnizati in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

 

Operatorul colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), adresa de e-mail si numar de telefon (pentru comunicare) si orice alte categorii de date cu caracter personal necesare si adecvate comunicării, pe care utilizatorul le furnizeaza prin intermediul formularului/e-mailului de contact.

Distinct de datele colectate prin intermediul formularului/e-mailului disponibile pe site, Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate, pe baza de consimtamant sau in interes legitim, incluzand, dar nelimitandu-se la: domiciliul/ resedinta, semnatura, datele persoanei de contact sau ale reprezentantului persoanei juridice etc. In general, astfel de prelucrari se realizeaza in afara platformei, motiv pentru li se vor aplica reguli specifice de prelucrare.

Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care va apartin, si anume adresa IP sau date care sunt in legatura cu cautarile efectuate pe site-ul nostru.

Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookies.

In anumite situatii strict reglementate de lege, Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de Operator, in conditiile legii, in vederea prelucrarii, unor persoane imputernicite cu prelucrarea datelor, inclusiv autoritatilor si institutiilor financiare, instantelor judecatoresti sau organismelor competente, la solicitarea acestora si in scopul furnizarii serviciilor acestuia.

 

 1. Scopul si temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

 

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal adecvate și relevante in urmatoarele scopuri si în baza urmatoarele temeiuri legale:

 1. a) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016];
 2. b) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului [art. 6, alin. (1), lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016];
 3. c) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator [art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016], pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului ccjb.ro si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online;
 4. d) prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate [art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016], in cazul transmiterii de comunicari de marketing.

 

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate pentru ca Operatorul sa:

 1. comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 2. protejeze drepturile Operatorului;
 3. imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 4. onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
 5. faciliteze accesul utilizatorilor la serviciile Operatorului;
 6. trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 7. determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site.

           

Operatorul va putea efectua inregistrari anonime pe baza informatiilor pe care le furnizati, prin excluderea datelor de natura a conduce la identificarea dumneavoastra. Inregistrarile anonime au drept scop analiza solicitarilor, care va genera o imbunatatire a serviciilor noastre si a navigarii pe site.

 

 1. Definitii
 • Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe site-ul www.ccjb.ro sau completarii si transmiterii formularului disponibil pe site.

 • Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului www.ccjb.ro.
 • Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

 

 1. Transferul de date cu caracter personal

 

Operatorul se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc., neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este cerut/a de catre autoritatile abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Datele dumneavoastra sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Este posibil ca anumite categorii de date adecvate si relevante sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, audit, etc. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de Confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau ne solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

 

 1. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti prin intermediul site-ului www.ccjb.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in situatia in care nu exista alte obligatii legale, nu mai mult de 3 ani de la momentul colectarii acestora.

           

 1. Drepturile persoanelor vizate

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Operatorul de date cu caracter personal:

 • Dreptul la informare inseamna dreptul persoanei vizate de a primi orice informatie referitoare la prelucrare, intr-o forma concisa, transparenta si usor accesibila;
 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la rectificare se refera la dreptul persoanei vizate de a obtine de la operator corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@ccjb.ro;
 • Dreptul la stergerea datelor inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine, din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrării. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in situatia in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
 1. a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 3. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
 4. d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale care o privesc atunci cand prelucrarea este efectuata pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand este necesar in scopul intereselor legitime urmarite de Operator;
 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Operator, este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern aplicabil acestuia, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus precum și pentru informații suplimentare persoana vizata se poate adresa Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti, prin transmiterea unei cereri prin e-mail la office@ccjb.ro, sau la adresa: municipiul Bucuresti, Bd. Regina Maria nr. 64, sector 4, cu titlul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”.

 

De asemenea, persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336), precum si dreptul de a se adresa justitiei.

 1. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

Site-ul www.ccjb.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, Politica de Confidentialitate a Operatorului nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

 1. Dispozitii finale

Daca Operatorul va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colectam si modul in care le utilizam.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, prezenta pe site-ul www.ccjb.ro.