Termeni și condiții de utilizare a site-ului

Prezentul document intitulat “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dumneavoastră în calitate de Utilizator și/sau Vizitator şi Colegiul Consilierilor Juridici București, vizând utilizarea Site-ului, accesarea şi folosirea facilităţilor Site-ului etc. Pentru utilizarea conformă a Site-ului, vă încurajămcitiţi aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea Site-ului, completarea de cereri sau formulare înseamnă acceptarea necondiţionată a tuturor acestor Termeni şi Condiţii.

În cele ce urmează vor fi prezentate condițiile generale de utilizare ale site-ului www.ccjb.ro.

Continuarea utilizării SITE-ului implică acceptarea necondiționată a condițiilor prezentate în cele ce urmează. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții generale, vă rugăm să nu continuați accesarea acestui site și să ne contactați utilizând datele de contact din secțiunea “Contact”.

Toți utilizatorii site-ului www.ccjb.ro (denumit în cele ce urmează “SITE-UL”) se obligă să respecte condițiile generale de utilizare ale acestuia. SITE-ul se referă implicit la totalitatea serviciilor/aplicațiilor/produselor/informațiilor și în general la întregul conținut al acestuia.

Datele noastre de identificare sunt următoarele:

Asociația Colegiul Consilierilor Juridici București, 

Sediul: București, Regina Maria nr. 64, sector 4,
CIF 16105968
tel. 021 335 82 10,
e-mail office@ccjb.ro.

Art. 1. Obligațiile Utilizatorului

1.1.  Utilizatorul este de acord să folosească SITE-ul numai în scopuri legale și cu bună credință. În acest sens, Utilizatorului îi este în mod strict interzis:

 să transmită sau să creeze mesaje de hărţuire, discriminatorii, calomnioase, frauduloase sau de ameninţare, inclusiv mesaje cu caracter ofensator cu privire la rasă, sex, vârstă, orientare sexuală, religie, credinţe politice, origine naţională, handicap, origine etnică, identitate sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege și care ar putea fi considerată discriminatorie;
să transmită, să acceseze sau să stocheze orice materiale sau comunicări cu caracter ofensator, obscen, precum și a oricăror informații care încalcă prevederile legale în vigoare;
să distribuie în mod neautorizat informaţii confidentiale;
să provoace sau să favorizeze breşele de securitate informatică și/sau să întrerupă comunicarea în reţeaua aparținând Colegiului Consilierilor Juridici București;
să desfășoare activități care ar periclita securitatea SITE-ului (atacuri cibernetice);
să încalce orice drept protejat de drepturile de autor, secret comercial, brevet și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte legi sau regulamente similare prin înregistrarea, copierea, distribuirea, împrumutarea și/sau reproducerea SITE-ului etc.

1.2. Utilizatorul se obligă să nu desfășoare acțiuni care ar putea prejudicia Colegiul Consilierilor Juridici București

1.3. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciilor puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul SITE-ului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului.

1.4. Utilizatorul se obligă să sesize de îndată Colegiul Consilierilor Juridici București asupra

a) nerespectării prezentelor condiții generale,

b) oricăror încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală aferente conținutului SITE-ului,

c) utilizării în scop comercial a materialelor disponibile pe acesta in cazul in care Utilizatorul are cunostinte/detine informatii referitoare la asemenea situatii.

Sesizările pot fi transmise utilizând datele de contact din secțiunea SITE-ului intitulată “Contact”.

1.5. Persoanele fără capacitate de exercițiu și/sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot utiliza SITE-ul doar în scop de informare iar nu în scop de înregistrare ca Utilizator. Această regulă se aplică și în cazul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Prin acceptarea prezentelor Condiții Generale de utilizare ale SITE-ului, Utilizatorul declară pe proprie răspundere că are capacitate deplină de exercițiu.

Art. 2. Limitarea răspunderii Colegiului Consilierilor Juridici București

2.1. Utilizarea SITE-ului se face pe propria răspundere a Utilizatorului. SITE-ul este pus la dispoziția Utilizatorului pe principiul „așa cum este” sau „așa cum este disponibil”. Colegiul Consilierilor Juridici București nu este responsabil pentru nicio pierdere, directă sau indirectă, suferită de către Utilizator ca urmare a utilizării SITE-ului.

2.2. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate terminalului de acces (de exemplu, dar fără a se limita la: laptop, tabletă, smartphone, calculator) de pe care este accesat SITE-ul, precum și de orice alte pierderi de date ce pot rezulta ca urmare a utilizării SITE-ului.

2.3. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze Colegiul Consilierilor Juridici București în justiție atât cu privire la orice pretenție a unui terț, rezultată din utilizarea SITE-ului și/sau a rețelei de comunicații a Colegiului Consilierilor Juridici București și a internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirect sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) și/sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Colegiul Consilierilor Juridici București ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

2.4. Obligațiile Colegiului Consilierilor Juridici București referitoare la SITE sunt reglementate exclusiv de acordurile conform cărora conținutul acestui SITE este livrat și/sau prestat. Niciun material și nicio informație de pe acest SITE nu trebuie interpretate în sensul alterării acordurilor în care Colegiul Consilierilor Juridici București este parte.

2.5. Colegiul Consilierilor Juridici București își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, și fără nicio notificare prealabilă, conținutul SITE-ului, (incluzând dar fără a se limita la: materiale, servicii, prețuri etc.), Utilizatorul declarând că acceptă în mod expres prezenta clauză. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate în mod tacit de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea acestora pe SITE.

2.6. Colegiul Consilierilor Juridici București nu garantează exactitatea conținutului SITE-ului. Este posibil ca acest SITE să conțină referiri la produse, programe și/sau servicii care nu mai sunt de actualitate. Informații suplimentare referitoare la produsele, programele și serviciile disponibile la acest moment pot fi obținute utilizând datele de contact din secțiunea SITE-uluiintitulată “Contact”.

2.7. Colegiul Consilierilor Juridici București nu va fi ținut răspunzător pentru orice daune directe sau indirecte suferite ca urmare a accesării sau folosirii informațiilor disponibile pe SITE ce se dovedesc a fi inexacte.

Art. 3. Drepturi de proprietate intelectuală

3.1. Colegiul Consilierilor Juridici București deține toate drepturile de proprietate intelectuală aferente întregului conținut al SITE-ului, incluzând dar fără a se limita la: modalitatea de descriere a serviciilor, imagini, concursuri și extrageri, muzică, grafică digitală etc. Prin continuarea utilizării acestui SITE, Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest SITE, sunt mărci înregistrate ale Colegiului Consilierilor Juridici București și/sau pentru care are un drept de utilizare/folosință.

3.2. Colegiul Consilierilor Juridici București permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe acest SITE exclusiv pentru uz personal, necomercial si doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuală prezente în materialele de pe SITE.

3.3. Sunt strict interzise, de exemplu, dar fără a se limita la modificarea, reproducerea, afișarea, derularea sau distribuirea publică, închirierea, împrumutul, utilizarea, comercializarea materialelor de pe acest SITE, precum și crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau forma SITE-ului. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site și/sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

3.4. Nerespectarea oricăreia dintre aceste condiții generale va conduce în mod automat la anularea dreptului de a utiliza SITE-ul, precum și la distrugerea/returnarea imediată de către Utilizator a tuturor materialelor descărcate și/sau imprimate și plata de despăgubiri.

4. Securitate

4.1. Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţeace nu este sub controlul direct sau indirect Colegiului Consilierilor Juridici București. Cu toate acestea Colegiul Consilierilor Juridici București încearcă să depună toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi ia măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea SITE-ului.

4.2. În plus față de cele prezentate anterior, Colegiul Consilierilor Juridici București recomandă Utilizatorului să verifice în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum şiterminalul utilizat pentru accesarea SITE-ului, astfel încât acesta să aibă instalat și actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

4.3. Utilizatorul se obligă să furnizeze date și informatii valide și să comunice, în timp util, orice modificări ce intervin.

4.4. Utilizatorul înțelege că accesul la anumite funcţiuni ale SITE-ului poate fi restricţionat și accesibil doar pentru anumite categorii de Utilizatori.

4.5. Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor Colegiului Consilierilor Juridici București sau a rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile.

Art. 5. Conexiunea la alte retele/site-uri/link-uri

5.1. Există posibilitatea ca SITE-ul să poată fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate de Colegiul Consilierilor Juridici București, pentru a face legatura cu alte rețele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Colegiul Consilierilor Juridici București nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește conținutul altor siteuri, link-uri etc. Totodată, Colegiul Consilierilor Juridici București recomandă Utilizatorului să citească cu atenţie politicile de confidenţialitate ale tuturor și oricăror site-uri externe.

5.2. Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este facută numai pentru a veni în ajutorul Utilizatorului și nu implică sprijinirea/confirmarea de către Colegiul Consilierilor Juridici București a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri/rețele și nici vreo asociere cu operatorii acestora. Utilizatorul accesează acele site-uri/link-uri exclusiv pe propriul risc.

5.3. Colegiul Consilierilor Juridici București nu garantează că serviciile sau materialele furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice zonă a României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale altor operatori, Colegiul Consilierilor Juridici București nu este responsabil pentru nerespectarea de către Utilizator a legilor locale și/sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

Art. 6. Forță Majoră

Colegiul Consilierilor Juridici București nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea Guvernului sau a altor autorități competente de care Colegiul Consilierilor Juridici București nu este responsabil.

Art. 7. Legislație aplicabilă

7.1. Prezentele condiții generale de utilizare a SITE-ului constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și Colegiul Consilierilor Juridici București având ca obiect utilizarea SITE-ului.

7.2. Prin accesarea acestui SITE, Utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în masuraîn care condițiile tehnice permit acest lucru. Colegiul Consilierilor Juridici București,nu oferă nicio garanție conform căreia SITE-ul se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează SITE-ul din afara României, o face pe riscul său, fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului pe care se află.

Art. 8. Despre cookies-urile utilizate pe SITE

8.1. Prin prezenta vă informăm că SITE-ul folosește cookies.

8.2. Orice Utilizator își poate configura browser-ul să respingă fișierele de tip cookies. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni/pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

8.3. Stocarea de cookies pe dispozitivele Utilizatorului ne oferă o modalitate ușoară pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența Utilizatorului pe SITE și pentru a face următoarea vizită mai placută. Colegiul Consilierilor Juridici București, nu folosește cookies pentru a colecta informații personale (de exemplu, dar fără a se limita la: nume, prenume, date de identificare etc.), cu toate acestea, datorită tehnologiilor IT utilizate, pot fi făcute conexiuni între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, dar fără a se limita la: formularele de înregistrare).

8.4. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați secțiunea Politica de cookie..

Colegiul Consilierilor Juridici București își rezervă dreptul de a face orice modificări și corecții asupra acestui document fără o notificare prealabilă transmisă utilizatorilor. Vă rugăm să consultați această pagină din când în când pentru a reciti aceste informații.

Data publicării: 01.08.2022